ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
       1          
2   3                
               
    4             
               
5                 
               
               
      6      7       
               
      8           
               
               
               
    9